Skip to content

ኢየሱስ በምድረ በዳ ተፈተነ

ኢየሱስ በምድረ በዳ ተፈተነ

  • by

ወንጌሎች ወዲያውኑ ይነግሩናል የእርሱ ጥምቀት, የሱስ… ፲፪  ወዲያውም መንፈስ ወደ ምድረ በዳ አወጣው። ፲፫ በምድረ በዳም ከሰይጣን እየተፈተነ አርባ ቀን ሰነበተ ከአራዊትም ጋር ነበረ፥ መላእክቱም አገለገሉት። የማርቆስ… Read More »ኢየሱስ በምድረ በዳ ተፈተነ