Skip to content

ሰዎች ለምን አይሁዶችን ይጠላሉ

ቀን ፭፡ በክህደት ሰይጣን ለመምታት ይጠቀለላል

  • by

አይሁዶች በብዙ መንገድ ተሰደዱ፣ተጠሉ፣ተፈሩ እና ተንገላቱ ይህ በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ ከሱ ውጪ በታሪክ ተመዝግቧል። እርግጥ ነው፣ ብዙ ሰዎች በሌሎች አገሮች ስደትና መድልዎ ደርሶባቸዋል። ታሪክ ግን… Read More »ቀን ፭፡ በክህደት ሰይጣን ለመምታት ይጠቀለላል